DEMİRCİ İLKÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ
Sayı : Sayı: 22.04.2024
Konu : 2023 Yılı Beyannamesi
İZMİR VALİLİĞİ
BÖLÜM 1 - KİMLİK BİLGİLERİ
1. Kuruluşun Adı : DEMİRCİ İLKÖĞRETMEN OKULU
MEZUNLARI DERNEĞİ
2. Kuruluşun (varsa) kısaltılmış adı : DİOMEDER
3. Kuruluş tarihi : 08.06.2018
4. Kütük No : 35-073-197
5. Açık Adresi :
5.1. İli : İZMİR
5.2. İlçesi : BALÇOVA
5.3. Bucağı : MERKEZ
5.4. Mahallesi : KORUTÜRK
5.5. Meydan, Bulvar ve Cadde :
5.6. Sokak ya da Küme Adı : İMBAT-SOKAK
5.7. Dış Kapı No :
5.8. İç Kapı No :
6. Dernek İletişim Bilgileri :
6.1. Telefon No : 5325943101 YOK 0
6.2. Faks No : YOK X 0
6.3. İnternet Sitesi : http://www.diomeder.com YOK 0
6.4. e-posta Adresi : diomedernegi@gmail.com YOK 0
7. Yönetim Kurulu Başkanı Adı ve Soyadı : HALDUN CEZAYİRLİOĞLU
7.1. Cep Telefon No : 5325943101 YOK 0
7.2. e-posta Adresi : hcezayirlioglu@gmail.com YOK 0
1. Kuruluşunuzun hukuki yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Dernek X 1 Dernek şubesi 2 Federasyon 3
Soru 2'ye geçin Soru 6'ya geçin Soru 8'e geçin
Konfederasyon 4 335 Sayılı Kanuna
tabi teşekkül
5 335 Sayılı Kanuna
tabi teşekkül şubesi
6
Soru 12'ye geçin Soru 2'ye geçin Soru 6'ya geçin
Yabancı dernek
şubesi
7 Yabancı vakıf şubesi 8 Yabancı kar amacı
gütmeyen kuruluş
şubesi
9
Soru 6'ya geçin Soru 6'ya geçin Soru 6'ya geçin
DERNEK
2. Derneğinize bağlı şube/şubeler var mı?
Evet 1 2.1. Yurtiçi sayısı 0
Hayır X 0 2.2. Yurtdışı sayısı 0
3. Derneğinize bağlı temsilcilik var mı?
Evet 1 Hayır X 0 Soru 4'e geçin
3.1. Yurtiçi sayısı 0
Adı Kuruluş Tarihi Adresi
3.2. Yurtdışı sayısı 0
Adı Kuruluş Tarihi Adresi
4. Derneğiniz platform/girişim/hareket vb. geçici bir birliğin içinde yer alıyor mu?
Evet 1 Hayır X 0 Soru 5'e geçin
4.1. Yurtiçi sayısı 0
Adı Kuruluş Tarihi Adresi
4.2. Yurtdışı sayısı 0
Adı Kuruluş Tarihi Adresi
5. Derneğiniz herhangi bir federasyona üye mi?
Evet 1 Hayır X 0
5.1. Yurtiçi sayısı 0
Adı Kuruluş Tarihi Adresi
5.2. Yurtdışı sayısı 0
Adı Kuruluş Tarihi Adresi
1. Kuruluşunuzun 2023 yılı sonu itibariyle üyelerine ait bilgileri aşağıdaki tablolarda belirtilen şekilde yazar mısınız?
1.1 Üyelik Türü ve Sayıları
Üyelik Türü Gerçek Kişi Tüzel Kişi Toplam
Kadın Erkek
Asıl 88 159 0 247
Onursal 0 0 0 0
Toplam 88 159 0 247
Kurumunuzun toplam gerçek üye sayısı : 247
Kurumunuzun toplam tüzel üye sayısı : 0
1.2 Gerçek Kişi Üyelerin
Sıra No
Adı ve Soyadı T.C. No Mesleği Öğrenim Durumu Üyeliğe Kabul
Tarihi
Üyelikten Çıkma
veya Çıkarılma
Tarihi
No SAMİ
AYKANAT
30602518702 EMEKLİ Ön Lisans 2020-02-08
17:40:27.42+00
No ŞEMSİYE
YURDAGÜL
AKBULUT
49372498602 İŞÇİ
EMEKLİSİ
Ön Lisans
No AYŞE
GÖKASLAN
19526490400 EMEKLİ Ön Lisans
Sadece 3 üye gösterilmekdedir.
1.3 Tüzel Kişi Üyelerin
Sıra No
Tüzel Kişiliğin
Adı / Unvanı
MERSIS No Hukuki
Statüsü
Temsilcisinin Adı
Soyadı
Temsilcisinin T.C.
No
Üyelikten Çıkma
veya Çıkarılma
Tarihi
No
Sadece 3 üye gösterilmekdedir.
(1) Birinci bendin 1.2 ve 1.3 üncü alt bentlerinde belirtilen tabloları DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler tablolarda belirtilen satırları aşağıya kaydırmak suretiyle çoğaltarak veya belirtilen şekle
uygun olarak ayrı bir doküman üzerinde oluşturdukları tabloları doldurmak suretiyle beyanname ekinde verebilirler.

(2) Dernek üyeleri arasında yabancı kişi varsa, bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.

(3) Bu sütuna, derneğe üye tüzel kişinin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, tüzel kişiye MERSİS numarası verilmemişse Vergi Kimlik Numarası yazılır.

      Dernek üyeleri arasında yabancı tüzel kişi olması durumunda, bu sütuna “Yabancı Kuruluş” ibaresi ile varsa yabancı tüzel kişiye özgü tüzel kişilik numarası ve benzeri de yazılır.
2. Dernek organlarında görev alanlara ücret ödeniyor mu?
Evet 1 Hayır X 0
3. .......... yılında kuruluşunuzun faaliyetlerini yürütmek üzere ücretli/gönüllü çalışanınız var mıydı?
[Kuruluşun organlarında görev alanlar ve asıl üyeler hariç]
Evet 1 Hayır X 0 Bir sonraki bölüme geçin
4. Bu çalışanların niteliklerine göre sayısını yazar mısınız?
4.1. Ücretli çalışan
Yok X 0 Soru 4.2.'ye geçin
Var 1
ÇALIŞAN SAYISI
Tam
Zamanlı
Yarım
Zamanlı
Proje
Zamanlı
4.1.1. Program/proje yöneticisi Yok X 0 Var 1
4.1.2. Program/proje asistanı Yok X 0 Var 1
4.1.3. Teknik ve uzmanlık alanında çalışan Yok X 0 Var 1
4.1.4. İdari destek çalışanı, sekreter vb. Yok X 0 Var 1
4.1.5. Hizmetli vb. çalışan Yok X 0 Var 1
4.2. Gönüllü çalışan
Yok X 0 Bir sonraki bölüme geçin
Var 1
ÇALIŞAN SAYISI
Tam
Zamanlı
Yarım
Zamanlı
Proje
Zamanlı
4.2.1. Program/proje yöneticisi Yok X 0 Var 1
4.2.2. Program/proje asistanı Yok X 0 Var 1
4.2.3. Teknik ve uzmanlık alanında çalışan Yok X 0 Var 1
4.2.4. İdari destek çalışanı, sekreter vb. Yok X 0 Var 1
4.2.5. Hizmetli vb. çalışan Yok X 0 Var 1
YAYIN ORGANLARI
1. Kuruluşunuzun yayın organı / organları var mı ?
Evet 1 Hayır X 0 Soru 3'e geçin
2.  Yayın organı ile ilgili bilgileri aşağıya yazar mısınız?
Adı (1) Periyodu (2) Kapsamı (3)
2.1. Gazete
2.2. Dergi
2.3. Bülten / Sirküler
2.4. Rapor
2.5. Kitap
KAR AMAÇLI KURULUŞLAR
3. Kuruluşunuza bağlı veya ortağı olduğunuz kâr amaçlı kuruluş var mı?
Evet 1 Hayır X 0 Soru 5'e geçin
4. Kâr amaçlı kuruluşa ilişkin bilgileri aşağıya yazınız.
Kuruluşun Adı :
Kuruluş Tarihi :
Vergi Kimlik No :
Hukuki Statüsü (4) :
Hisse Oranı [%] (5) :
Gelirleri [TL] (6) :
Giderleri [TL] (7) :
Dönem Net Kârı veya Zararı  TL :
Borçları :
Alacakları :
Banka :
Kasa :
SANDIK
5. Kuruluşunuza bağlı sandık var mı?
Evet 1 Hayır X 0 Bir sonraki bölüme geçin
(1) Adı sütununa yayın organın adı yazılır.

(2) Periyodu sütununa yayının niteliğine göre; Günlük, Haftalık, 15 Günlük, Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık ibarelerinden biri
yazılır.

(3) Kapsamı sütununa yayının niteliğine göre; Uluslararası, Ulusal, Bölgesel veya Yerel ibarelerinden biri yazılır.

(4) Hukuki Statüsü sutünuna; İktisadi İşletme, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirket, Kooperatif
veya bunların dışındaki hukuki statü yazılır.

(5) Derneğin kâr amaçlı kuruluştaki hisse oranı yazılır.
1. Kuruluşunuza bağlı kar amacı olmayan tesis, müessese vb. eklentileriniz var mı?
Evet 1 Hayır X 0 Bir sonraki bölüme geçin
2. Kuruluşunuzun kâr amacı olmayan tesis ve eklentilerinin bilgilerini aşağıda belirtir misiniz?
Adı Açık Adresi Kuruluş Yılı
2.1. Yurt Var
2.2. Misafirhane Var
2.3. Kamp tesisi Var
2.4. Kreş ve gündüz bakımevi Var
2.5. Yatılı çocuk yuvası/gençlik merkezi Var
2.6. Sığınmaevi/kadın misafirhanesi Var
2.7. Huzurevi Var
2.8. Aşevi/aşocağı Var
2.9. Sağlık/rehabilitasyon tesisi Var
2.10. Kütüphane Var
2.11. Okuma salonu Var
2.12. Eğitim/kurs tesisi Var
2.13. Dershane Var
2.14. Sergi salonu Var
2.15. Konferans salonu Var
2.16. Spor sahası Var
2.17. Spor salonu Var
2.18. Lokal Var
1. Kuruluşunzun yurtdışındaki herhangi bir kuruluş ile ilişkisi bulunmakta mıdır?
Evet 1 Hayır X 0 Bir sonraki bölüme geçin
2. Kuruluşunuzun ilişkisi hangi statüdedir? Yurtdışındaki kuruluşun adı ve adresi ile faaliyetin başladığı veya yapıldığı yılı yazar mısınız?
[Dikkat! Birden çok seçenek işaretlenebilir] Kuruluşun Adı Açık Adresi Yılı
2.1. Üyelik 1
2.2. Danışmanlık 2
2.3. Proje / Faaliyet ortaklığı 3
2.4. Diğer 4
BÖLÜM VII MALİ BİLGİLER
1. Defterlerinizi hangi usulde tutuyorsunuz?
İşletme Hesabı Esası (İşletme Hs. Defteri) X 1 Bilanço Esası (Yevmiye Defteri) 0 Soru 4'e geçin
2. GELİRLER [TL]
2.1. Önceki Yıldan Devreden Gelir : 14,416.69
2.1.1 Kasa : 1,675.91
2.2.1 Banka : 12,740.78
2.3.1 Alacaklar : 0.00
2.2. Üye Ödentileri : 6,399.83
2.3. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1) : 0.00
2.4. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2) : 0.00
2.5. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı : 4,083.00
2.4.1 Bağış Gelirleri : 4,083.00
2.5.1 Yardım Toplama Gelirleri : 0.00
2.6. İktisadi İşletme Gelirleri : 0.00
2.7. Finansal Gelirler : 0.00
2.8. Kira Gelirleri : 0.00
2.9. Diğer Gelirler : 0.00
2.10. Alınan Borçlar : 0.00
GELIRLER TOPLAMI : 24,899.52
3. GİDERLER [TL]
3.1. Önceki Yıldan Devreden Borç : 0.00
3.2. Genel Giderler : 7,754.24
3.3. Personel Giderleri : 0.00
3.4. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı : 0.00
3.4.1 Kültür, Sanat, Spor : 0.00
3.4.2 Eğitim ve Araştırma : 0.00
3.4.3 Sağlık : 0.00
3.4.4 Sosyal Hizmetler : 0.00
3.4.5 Çevre (Doğa